Aliağa Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclisi Toplanıyor

Aliağa Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclisi 6 Ekim 2020 Salı günü saat 18.00’de toplanacak. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirilecek toplantının gündeminde 16 madde yer alacak.

BELEDİYE 03.10.2020, 17:23 Ecem Atabay
Aliağa Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclisi Toplanıyor

Aliağa Belediyesi meclis salonundaki toplantı 8 Eylül 2020 tarihli meclis tutanaklarının okunup
oylanması ile başlayacak. Ardından Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporlar
tek tek görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunulacak.


2021 Mali Yılı Performans Programının ve 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısının da görüşüleceği
toplantının gündemi şu maddelerden oluşuyor;


BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELER;


1- 2021 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi.
2- 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısının görüşülmesi.
3- Belediye Meclisinin 06.09.2016 tarih ve 142 sayılı kararı ile kabul edilen 'Aliağa Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği' yeniden düzenlenmiş olup, hazırlanan
Yönetmeliğin onaylanması hususunun görüşülmesi.
4- Helvacı Mahallesinde bulunan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında tarımsal sanayi alanı
olarak planlı olan 89 ada 5 numaralı, 50 ada 1 numaralı ve 51 ada 1 numaralı parsellerin, yapılacak
olan tarımsal sanayi tesisi için gerekli olan arsayı oluşturmak üzere birleştirilmesine ve buna yönelik
düzenlemeye ilişkin hazırlanan imar plan değişikliğinin onaylanması talebinin görüşülmesi.
5- Yeni Şakran Mahallesi, Yalı Caddesi, No: 22/1 adresinde bulunan 1 nolu büfe ve WC'nin
20.01.2021 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile kiralanması hususunun görüşülmesi.


KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;


1- Çakmaklı, Güzelhisar, Horozgediği, Kalabak, Karaköy ve Karakuzu Mahallelerinde 3402 Sayılı
Kadastro Kanununun 22. Maddesine göre güncelleme çalışmaları yapılacağından, kadastro ekipleri ile
birlikte görev yapmak üzere adı geçen her mahalleden 6 (altı) adet bilirkişi seçilmesi talebine ilişkin
muhtarlıkların belirlediği kişilerin uygun olduğunun oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar
Komisyonu raporunun görüşülmesi.


2- Metin Efe'nin dilekçesine istinaden; Aşağı Şakran Mahallesinde mülkiyeti belediyeye ait 1242
parselin üzerinde bulunan yapının kendisi tarafından yapıldığı ve yaklaşık 30 yıldır kullanıldığı
belirtilerek, İmar Barışı kapsamında ''Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Tebliğinin'' 7. maddesinin 4. fıkrasına istinaden parseli satın alma talebinin, taşınmazın 72,00 m2'lik
kısmının Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek piyasa rayiç değeri üzerinden
satılması şeklinde oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun
görüşülmesi.


3- Bozköy Mahallesi, Sanayi Caddesi, No:29/1 adresinde bulunan mülkiyeti belediyeye ait yapının 10
yıl süre ile kiralanması talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu
raporunun görüşülmesi.


4- Karaköy Muhtarlığının dilekçesine istinaden; 442 Sayılı Köy Kanununun ek: 3367 sayılı yasa ile
oluşan 22 adet parselde bulunan kısıtlılık şerhlerinin kaldırılması talebinin yapı kullanma izin
belgelerinin alınmaması sebebiyle oy birliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun
görüşülmesi.


5- Aşağı Şakran Muhtarlığının dilekçesine istinaden; 442 Sayılı Köy Kanununun ek: 3367 sayılı yasa
ile oluşan 61 adet parselde bulunan kısıtlılık şerhlerinin kaldırılması talebinin yapı kullanma izin
belgelerinin alınmaması sebebiyle oy birliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun
görüşülmesi.

6- Yalı Mah. Adacık Küme Evleri No:9 (203 Parsel) de bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine ilave
edilmesi talebinin yalnızca kafeterya ve restoran olarak kullanılmak ve ruhsatlandırılmak üzere içkili
yer bölgesine dahil edilmesi şeklinde oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonu
ile Esnaf Komisyonu raporlarının görüşülmesi.


7- Çaltılıdere Mahallesi, 444 parsel sayılı taşınmazın mülkiyeti belediyeye ait uygun bir parsel ile
trampa yapılması talebinin oy birliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun
görüşülmesi.


8- Türkiye Elektrik İletim A.Ş.Genel Md. 3. Bölge Müdürlüğü'nün yazısına istinaden; Samurlu
Mahallesi, 17.477,44 m2 yüzölçümlü 976 parsel numaralı taşınmazda tesis edilecek 133.63 m2 direk
yerinin toplam 12.583,94 TL bedelle 4650 ile değişik 2942 sayılı yasanın 30.maddesi gereğince devir
edilmesi talebinin Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenen bedel (65.111,20 TL)
üzerinden devir yapılması şeklinde oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu ve Plan
Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi.


9- 27.07.2020 tarihli dilekçeye istinaden; 736 ada 1 numaralı parselde bulunan 1 nolu (kafeterya) ve 4
nolu (restoran) dükkanların içkili yer bölgesine ilave edilmesi talebinin parselde bulunan zemin kat
planında görülen 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı dükkanların yalnızca Kafeterya ve Restoran olarak
kullanılmak ve ruhsatlandırılmak üzere içkili yer bölgesine dahil edilmesi şeklinde oy birliği ile
kabulüne ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Esnaf Komisyonu raporlarının görüşülmesi.


10- Sanayi Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonuna Davacı Habaş A.Ş.
tarafından açılan dava sonucunda İzmir 4. İdare Mahkemesinin kararına istinaden davacı şirketin
Bozköy Mahallesi, 9 ada 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmazına ilişkin iptal edilen kısmında
ağaçlandırılacak alan plan kararları korunarak mahkeme kararında esas alınan teknik bilirkişi
raporunda belirtildiği şekliyle işletme bütünlüğü sağlanmak üzere 9 ada 1 parseldeki mevcut istinat
duvarına göre yapılan düzenlemeye yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan
değişikliğinin oy çokluğu ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.


11- Helvacı Yerleşim bölgesinde konut imarlı parsellerin zemin katlarının ticaret olarak
yapılaşabilmesi için yol boyu ticaret akslarının belirlenmesi talebine ilişkin belirlenen yerlerin oy
birliği ile kabulüne ait İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
Aliağa Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclisi, gündem maddelerinin oylanmasının ardından toplantıya
katılmayan meclis üyelerinin mazeretlerinin oylanması ve bir sonraki meclis toplantı gününün
belirlenmesi ile son bulacak.

Yorumlar (0)
25°
açık
banner202